Zasady rejestracji DNS w domenie "zabrze.pl"
(na podstawie zasad NASK www.dns.pl)


Regulamin
 1. Nazwę domeny określa abonent.
 2. Administrator zobowiązuje się do zarejestrowania i utrzymywania domeny o nazwie określonej w formularzu rejestracyjnym stanowiącym załącznik do wniosku.
 3. Administrator zobowiązuje się do rejestrowania domen w ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia Wniosku o rejestrację z Formularzem rejestracyjnym.
 4. Administrator odmówi zarejestrowania nazwy domeny:
 5. - która jest już zarejestrowana
  - został złożony wniosek o zarejestrowanie identycznej nazwy domeny, a postępowanie rejestracyjne jest w toku.
  - jest nazwą podmiotu prawnego nie związaną z wnioskodawcą.
 6. Prawidłowe wypełnienie Formularza jest niezbędnym warunkiem zarejestrowania domeny.
 7. Abonent jest zobowiązany do informowania administratora o wszelkich zmianach danych określonych we Wniosku.
 8. Nie będą rejestrowane nazwy powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w wypadku, gdy zostanie stwierdzone, że do nazwy będącej przedmiotem rejestracji mają prawa osoby trzecie.
 10. Wszelkie spory dotyczące praw do nazwy domeny załatwiane są bez udziału administratora
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia delegacji domeny, gdy zostanie mu doręczona decyzja Urzędu Patentowego lub wyrok Sądu potwierdzające prawa innego podmiotu do danej nazwy, bądź potwierdzająca złamanie prawa przez abonenta wykorzystującego do tego celu nazwę domenową.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konieczność zmiany lub usunięcia nazwy wynikającej z ewentualnego wprowadzenia przepisów prawa regulujących zasady rejestracji domen.
 13. Administrator zobowiązuje się do wyrejestrowania domeny w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia wniosku przez abonenta.
 14. Abonent jest zobowiązany do uiszczania opłaty pierwszej i opłat rocznych za następne lata, z góry, w ciągu 7 dni od daty doręczenia faktury, pod rygorem usunięcia domeny.
 15. W wypadku nie uiszczenia opłaty w terminie, domena jest usuwana. Ponowna rejestracja będzie możliwa po uiszczeniu przez abonenta opłaty zaległej wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu zwłoki oraz złożeniu ponownego Wniosku. Ponowna rejestracja nie będzie możliwa jeśli w terminie 7 dni od jej usunięcia abonent nie złożył odpowiednich dokumentów i nastąpiła rejestracja tej nazwy domeny przez inny podmiot.
 16. Opłata jest pobierana za "rok kalendarzowy" tzn. od 1 stycznia do 31 grudnia.
 17. Opłata za utrzymanie domeny za cały, dany rok kalendarzowy wynosi 50 zł + 23% podatku VAT
 18. W przypadku rejestracji domeny w czasie trwania danego roku kalendarzowego opłata za rejestrację wraz z utrzymaniem domeny pobierana jest w wysokości 4,00 zł netto za każdy rozpoczęty miesiąc danego roku kalendarzowego. Dla przykładu: rejestrując domenę w marcu zostanie pobrana opłata w wysokości 40,00 zł + 23% VAT = 49,20 zł brutto.
 19. Rezygnacja w ciągu roku kalendarzowego z obsługi domeny nie pociąga za sobą zwrotu opłaty w całości lub części.
 20. Zmiana zasad płatności i wysokości opłat może być wprowadzona przez administratora jedynie w terminie od 1 stycznia kolejnego roku, pod warunkiem wcześniejszego miesięcznego uprzedzenia abonentów na stronie internetowej "dns.zabrze.pl".


"IMAG" Ireneusz Magiera