Obowiąek informacyjny RODOObowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
IMAG Ireneusz Magiera
ul. Sobieskiego 4b/22
41-800 Zabrze
NIP: 631-109-86-71, REGON: 070027480

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Sobieskiego 4b/22
41-800 Zabrze
lub e-mailowo: dns@zabrze.pl

2. Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane podczas zakładania konta w naszym systemie i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.

3. Pani/Pana dane są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z funkcjonalności systemu dns.zabrze.pl
- zakładania i zarządzania kontem Abonenta oraz zapewnienia obsługi Pani/Pana konta, zarówno organizacyjnej jak i technicznej
- obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i reklamacji
- kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem zamówionych usług

4. Ponadto Pani/Pana dane są przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dns.zabrze.pl
- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną
- egzekwowanie przestrzegania zasad i regulaminów serwisu dns.zabrze.pl
- obsługa dyspozycji Abonentów w sytuacjach, gdy nie są one związane wprost z wykonywaniem umowy
- wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z IMAG Ireneusz Magiera
- prowadzenie badań i analiz, w tym technicznych i bezpieczeństwa serwisu dns.zabrze.pl
- uczestniczenie w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych
- windykacja ewentualnych należności
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez IMAG Ireneusz Magiera obowiązków wynikających z przepisów prawa)

5. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione na żądanie organom państwowym, na podstawie odrębnych obowiązujących przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: dns@zabrze.pl
- nadesłanie pisma na adres:
IMAG Ireneusz Magiera
ul. Sobieskiego 4b/22
41-800 Zabrze

7. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z IMAG Ireneusz Magiera, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom.


Zabrze, 24.05.2018 r.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
IMAG Ireneusz Magiera

"IMAG" Ireneusz Magiera